Akshaya Tritiya sms

Latest and new Akshaya Tritiya sms or text messages collection on Paperpksms.com/sms.We have complete variety of Akshaya Tritiya sms, happy Akshaya Tritiya sms, short and cute Akshaya Tritiya sms , greetings messages & quotes etc.Mantra of Lord vishnu

Mantra of Lord vishnu Shaantaakaaram Bhujagashayanam Padmanaabham Suresham Vishwaadhaaram Gaganasadrasham Meghavarnam Shubhaangam Lakshmikaantam Kamalanayanam Yogibhirdhyaanagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanaatham”

Read More »